top of page

Autamme Saksan
markkinoille

Kokemusta ja osaamista

PALVELUMME

 • Yrityksen toimintaympäristön tarkastelu on keskeistä ymmärtäessämme sen haasteita ja mahdollisuuksia. Analysoimme muun muassa markkinoiden kehitystä, lainsäädännön vaikutuksia ja teknologian muutoksia.

 • Selvitämme markkinan kokoluokan, jotta voimme hahmottaa yrityksen potentiaalin ja mahdollisuudet kasvaa tai laajentua. Tämä auttaa myös oikean strategian valinnassa.

 • Arvioimme tarkasti kilpailuympäristön, tunnistaen kilpailijat ja niiden vahvuudet sekä heikkoudet. Tämä antaa kattavan käsityksen siitä, miten yritys voi erottua kilpailijoistaan ja saavuttaa kilpailuetua.

 • Kohderyhmän ja asiakassegmenttien määrittely on olennainen osa strategista suunnittelua. Tutkimme asiakkaiden tarpeita, mieltymyksiä ja käyttäytymistä varmistaaksemme, että markkinointi ja myynti kohdistuvat oikein.

 • Analysoimme markkinahintoja ja hintatrendejä, jotta voimme asettaa kilpailukykyiset hinnat ja optimoida hinnoittelustrategian yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

 • Tutkimme jakeluverkoston rakennetta ja tehokkuutta varmistaaksemme, että tuotteet tai palvelut saavuttavat asiakkaat optimaalisesti ja kustannustehokkaasti.

 • Arvioimme erilaisia liiketoimintamalleja ja niiden soveltuvuutta yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Tämä auttaa löytämään parhaan mahdollisen lähestymistavan.

 • Kartoitamme tarvittavat investoinnit, olipa kyse sitten markkinointiin, tuotekehitykseen, henkilöstöön tai teknologiaan, jotta yritys voi menestyä ja kasvaa halutulla tavalla.

YRITYKSEN TARPEISIIN RÄÄTÄLÖITY MARKKINASELVITYS ON KAIKEN LÄHTÖKOHTA.

EU ON VALTAVA KOTIMARKKINA SUOMALAISILLE YRITYKSILLE

Me haluamme palvella yritystänne viennin

ja myynnin lisäämiseksi EU-maihin.

Erityisen vahvoja olemme Saksassa.

MARKKINASELVITYKSEN VAIHEET:

ANALYYSI

Keskustelemme yrityksen avainhenkilöiden kanssa, millainen on yrityksen valmius vientiin tai liiketoiminnan laajentamiseen ulkomailla. Kartoitamme ketkä ovat
asiakkaita, miten markkinointi ja myynti on toteutettu, millainen on taloustilanne ja resurssit, mitkä ovat tavoitteet ja onko yrityksellä kilpailuetua.

Asiantuntijatyönä teemme markkinatiedon haun ja potentiaalisten asiakkaiden kartoituksen sekä arvioimme potentiaalisia myyntikanavia. Teemme selvityksen tuotteista ja kilpailijoista kohdemarkkinassa.

TOIMINTASUUNNITELMA

Teemme konkreettisen toimintasuunnitelman, jolla yritys toteuttaa vientistrategiaansa. Määrittelemme tavoitteet, teemme kuukausittaiset toimenpide-ehdotukset, budjetin toimenpiteittäin ja
seurantamallin.

 

Esitämme vaihtoehtoja lokalisaation toteuttamiselle sekä liiketoimintakumppanien hankkimiselle. Etsimme
tarpeen mukaan potentiaalisia asiakkaita jatkoneuvotteluja varten.

 

Teemme avustavaa työtä ulkomaille tapahtuvassa myyntihenkilöstön rekrytoinnissa tarpeen mukaan.

VIENTISTRATEGIA

Kerätyn aineiston ja analyysin perusteella teemme strategian

vientiä ja liiketoiminnan laajentumista varten pohjautuen yrityksen käytettävissä oleviin voimavaroihin. Tavoitteena on päästä etenemään omiin vahvuuksiin ja kilpailuetuihin nojautuen, jolloin hinta ei muodostu tärkeimmäksi tekijäksi.
Yritys asemoidaan tarkoituksenmukaisesti suhteessa kilpailijoihin.

Teemme konkreettisen arvion vaadittavasta
investoinnista ja kannattavuudesta sekä
investoinnin takaisinmaksuajasta.

MARKKINOINTI

Ulkomaille laajentumisessa keskeinen osa on markkinoinnin
toteuttaminen järkevästi ja kustannustehokkaasti. Markkinoinnin tehtävänä on luoda tunnettuutta myytävälle tuotteelle tai palvelulle, mutta kaikkein olennaisinta on synnyttää luotettavaa mielikuvaa yrityksestä uudella markkina-alueella.

 • Teemme markkinointisuunnitelman, joka sisältää monipuolisesti markkinointikeinojen käytön tilanteen mukaan. Kartoitamme yrityksen kannalta olennaisimmat messut, tapahtumat, mainosvälineet, PR:n sekä digitaalisen markkinointiviestinnän valikoiman. Toteutamme markkinointiviestinnän toimenpiteet ammattitaitoisesti monipuolisen verkostomme kanssa yhteistyössä.

 • Asiantuntemuksemme kattaa erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja myynnin toteutuksen. Nykyaikainen digitaalinen markkinointi tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän nopeutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta verrattuna perinteisiin myyntimenetelmiin. Tämä pätee erityisesti ottaen huomioon eri toimialojen ja kaupallisten ominaisuuksien vaihtelut.

MYYNNIN VARMISTAMINEN

Seuraamme numeraalisin mittarein aktiivisesti markkinointi- ja myyntiponnistelujen toteutumista ja tuloksellisuutta.

Tuloksiin esitämme reagointia mieluimmin liian aikaisin kuin myöhään. tarvittaessa taktiikan ja jopa liiketoimintamallin muuttaminen nopeuttaa kaupallista onnistumista.

MYYNTI

Myyntitoiminnan suunnittelu ja valmistelu on tärkein tekijä viennin onnistumisessa.  Markkinat ratkaisevat, onko asiakkailla tarvetta ja onko kysyntää. Sen vuoksi oikean myyntimallin rakentaminen on olennaista

Vaihtoehtoja on useita.

Tarkastelemme mm.

 • omien myyntikonttoreiden perustamisen

 • tytäryhtiöiden luomisen

 • myyntihenkilöstön palkkaamisen

 • myyntimallin toimivuuden

 • jakeluverkoston luomisen

 • toimitusketjun varmistamisen

 • sekä asiakaspalvelun tarpeen

Erityisesti pyrimme selvittämään, miten verkkopohjainen myynti voisi toimia asiakkaan liiketoiminnassa.

KOKEMUSTA JA OSAAMISTA

Tuukka Manner

Vientitoiminnan vastuunalaisena konsulttina toimii Tuukka Manner, jolla vuosien kokemus erityisesti Saksan markkinoista. Hän on avustanut useita yrityksiä markkinoille menossa.

+358 40 519 1061

Paavo Vasala

Yhtiön seniori-konsulttina toimii Paavo Vasala. Hänellä on 40 vuoden kokemus globaalista markkinoinnista, viestinnästä, liikkeen-

johtamisesta, liiketoiminnan laajentamisesta ulkomaille, digitaalisen markkinoinnin ja verkkokaupan yritystoiminnasta sekä laaja yhteistyöverkosto.

+358 50 058 6737

Iikka Kolehmainen

Markkinointi- ja brändiviestinnän konsulttina toimii Iikka Kolehmainen, jolla on monen vuoden kokemus markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä brändin rakentamisesta eri toimialoilta.

+358 44 337 5556

Abstract Shapes

RAKENNAMME YHDESSÄ
KANNATTAVAA LIIKETOIMINTAA

tuukka.manner@wasala.fi
+358 40 519 1061

 

bottom of page